רייזר העמק הנעלם

רייזר העמק הנעלם

רייזר העמק הנעלם - כללי בטיחות


אנו ברייזר העמק הנעלם עושים את מירב המאמצים בכדי להבטיח לכם חווית שטח איכותית, מהנה ובטוחה. על מנת שנוכל לספק לכם חוויה כזו, אנו מבקשים מכם לקרוא בעיון את הרשום מטה ולהקפיד לשמור כללים בסיסיים אלו לאורך כל זמן הטיול.
לפני היציאה לטיול, נהגי הרייזרים יתבקשו לחתום על טופס תצהיר לנוהג ובו כללים אלו.


רשאים לנהוג בעלי רישיון נהיגה (מדרגה ב') מגיל 21 ומעלה אשר רישיונם בתוקף למעלה משנה.
אני החתום מטה, מצהיר בזאת כי לא נפסלתי מלהחזיק ברישיון נהיגה.

1. ידוע לי שבמקרה של רישוי כוזב יחול עלי קנס כספי ולא אכוסה מבחינת הביטוח וכל האחריות תחול עלי!!
כמו כן הטיפול במקרה ילווה בטיפול משטרתי.
 2. אני מתחייב לנהוג את הרכב עפ"י הוראות המדריך בלבד.
 3. ידוע לי כי בסמכות המדריך ושעל פי שיקול דעתו הבלעדית, להפסיק את הטיול ו/או להורות למשתתפים ו/או למי מהם לחדול מכל פעילות. משתתף אשר פעילותו הופסקה לעיל, לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
4. ידוע לי כי במהלך הפעילות חלים עליי כל חוקי התעבורה בנהיגה.
5. ידוע לי שחובה על כל יושבי הרכב לחגור חגורת בטיחות, במשך כל זמן הנסיעה, באחריות הנהג וידוא חובה זאת.
6. אני מתחייב לא לנהוג ברכב ללא קבלת תדריך מפורט על אופן הנהיגה ממדריך החברה.
7. ניתן לגשת לרכבי השטח ו/או לגעת בהם, רק באישור המדריך.
8. חובה על כל יושבי הרכב לחבוש משקפי אבק במהלך כל הנסיעה. האחריות לוידוא חובה זאת חלה על נהג הרכב. 
9. הנסיעה ע"ג רכבי השטח מתבצעת בטור עפ"י הסידור שקבע המדריך.
10. אין לעקוף רכבי שטח אחרים במהלך הנסיעה.
10. חובה לשמור על מרחק של 30 מ' לפחות בין רכב לרכב במהלך הפעילות .
11. חובה לאחוז בהגה בשתי ידיים במשך כל זמן הנהיגה.
12. השימוש בטלפון בזמן הפעילות אסור בהחלט .
13. חובה לשמור על ניקיון המסלול ואין להשליך פסולת כלשהיא במהלך הפעילות .
14. הנהיגה ברכב השטח וההשתתפות בפעילות באחריותו המלאה של כל משתתף.
15. הנהלת "רייזר העמק הנעלם" שומרת על זכותה לנקוט באמצעים כנגד משתתף אשר
      יפר את הוראות המדריך.
16. הפעילות אסורה על חולי לב, נשים בהריון ובעלי כל חולי הפוגע בשיקול הדעת וביכולת הנהיגה, בחתימה זו אני מצהיר בזה כי לא נתגלו אצלי, לפי מיטב ידיעתי, מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראיה או השמיעה, מצב בריאותי הנוכחי כשיר לנהיגה ואינני צורך אלכוהול מעבר לכמות המותרת על פי דין.
17. חל איסור מוחלט על קטיף פירות במהלך הטיול.
18. אין לרדת מרכב השטח בזמן תנועה.
19. הנני מתחייב לפצות פיצוי מלא את "רייזר העמק הנעלם" ו/או את בעליו ו/או את מפעיליו ו/או כל אדם אחר, בגין כל סכום שיושת עליהם כתוצאה מכל נזק שייגרם מהפרתי את תנאי הרישיון ו/או הביטוח וכללי הנהיגה שהוסברו לי החלים על רכב השטח.
20. ידוע לי כי לרכב קיים ביטוח חובה בלבד ובמקרה של כל פגיעה ו/או נזק, מתחייב אני לשלם את מלוא הנזק שייגרם. לרבות נזקי צד ג' ועלות התיקון.
21. השתתפות עצמית במקרה של נזק - 1500 ₪ מינימום, במידה והנזק גבוה יותר מ-1500 ₪, והיה והצדדים לא הגיעו להסכמה על גובה הנזק, ייקבע גובה התשלום ע"י מוסך מורשה בהצעת תיקון רכב.
22. הנני מאשר לפרסם תמונות שאופיע בהם במהלך הטיול במידה ולא אציין זאת.